:: นโยบายเชิงปฏิบัติ ::


1. ยกระดับการศึกษาอบรมสตรีในทุกระดับ อาทิ ด้าน เทววิทยาสตรี ศักดิ์ศรีและคุณค่าสตรี มิติชายหญิงกับ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในพันธกิจพระศาสนจักรในทางการเมือง
    และอื่นๆ
2. ประสานให้มีการอบรฟื้นฟูบทบาทของนักบวชและฆราวาสสตรีเร่งรัดให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการดำเนินงานต่างๆ ในพระศาสนจักร
    และในสังคมทุกระดับ
3. รณรงค์ให้บุคลากรในพระศาสนจักรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประเด็นสตรีและบทบาทหญิง – ชาย เพื่อขจัดอคติ เสริมสร้างการเคารพความแตกต่าง
    ของหญิง - ชาย และการมีทัศนคติที่ดีต่อกัน โดยรวมถึงการส่งเสริมการอบรมเรื่องเพศศึกษา คุณค่า และความหมายของชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน
4. เสริมศักยภาพในกลุ่มและหน่วยงานสตรี ทั้งระดับวัดและสังฆมณฑล อีกทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสตรีของพระศาสนจักรในประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติงาน
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความทุกข์และปัญหา ของสตรี
5. ส่งเสริมและสนับสนุนสตรี ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในการรับใช้สังคมด้วยจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้ โดยเน้นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ถูกกระทำ
6. ร่วมในกระบวนการปรับหรือเปลี่ยนแนวคิดทางวัฒนธรรม ศาสนา ค่านิยม โครงสร้างการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
7. ส่งเสริมสนับสนุนสตรี-บุรุษในเรื่องนิเวศวิทยา ค้นหาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้และมีการสืบทอดต่อไปในชุมชน