::   คณะกรรมการบริหาร CCW  ::


พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา_resize
   
พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา (ประธาน)

 : 04-531-3439 , 04-528-4421

 : 04-528-3694

  : uboncatholic@hotmail.com
   
ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย (ผู้อำนวยการ)

์ : 081-482-6656

  : rosesaowanit@hotmail.com

 : 02-681-3900 ต่อ 1704, 1705
   
ซิสเตอร์ศรีพิมพ์  ซาเวียร (จิตตาธิการ)

 : 02-254-9724-6 , 02-252-6316

: 02-253-9850
   

ซิสเตอร์วอลเตอร์  แซนเตอร์ (ที่ปรึกษา)

 : 02-254-9724-6 , 02-252-6316

: 02-253-9850

   
ซิสเตอร์อันนา  กราสซ (ที่ปรึกษา)

 : 081-995-7905

 : annafma@gmail.com
   
ซิสเตอร์เฟลิเซีย บุญล้อม ปั้นทอง (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลอุบลราชธานี)

 : 04-524-5057

: 04-525-4877

 : 086-249-8652

 : p.punthong@hotmail.com
   
ซิสเตอร์วรนุช  ประนอมมิตร (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลจันทบุรี)

 : 03-728-1260 , 03-728-1511

: 03-728-2454

 : 086-323-4724

 : voranuch08@gmail.com
   

ทพ.ญ.จันทนา  อึ้งชูศักดิ์ (กรรมการ ผู้แทนสตรีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ)

 : 089-060-0165

 : chantana03@hotmail.com
   
ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

 : 07-659-3624-5

: 07-659-3626

 : 081-892-2786

 : kitvadee92@gmail.com
   
คุณนัยนา  วิจิตรพร (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลเชียงใหม่)

 : 05-327-4854 , 05-381-8623

์ : 081-163-2779

 : 05-327-4273

  : jid_th@hotmail.com
   

คุณดวงแข  ชาติมนตรี (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลนครสวรรค์)

 : 080-840-1282

์ : 085-087-2547

  : tukkylove@windowslive.com , bow20780@hotmail.com
   
คุณพัชราวดี  วงศ์มาแสน (กรรมการ ผู้แทนสตรีอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)

 : 04-275-1192

์ : 081-964-5927

 : 04-275-1295

  : lord_lordpw@hotmail.com

   
คุณอัจฉรา  สุขีวัฒน์ (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา)

 : 04-427-5255

์ : 084-607-6240

 :: 04-427-5255

  : achara_sukeewat@yahoo.com , disacn@gmail.com
   

คุณจิรนันท์  สกุลตั้งไพศาล (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลอุดรธานี)

์ : 089-828-0818

  : sg29094@hotmail.com , jiranun_ccw@hotmail.com
   

คุณพรทิพย์  คงกระพันธ์ (กรรมการ ผู้แทนสตรีสังฆมณฑลราชบุรี)

์ : 081-942-0581   

คุณลำดวน  ชินมโนพันธ์ (กรรมการ ผู้แทนสมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

์ : 081-919-1491

  : j_naya@hotmail.com , nitradee_toon@hotmail.com

   

คุณประสิทธิ์  รุจิรัตน์ (กรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการฯเพื่อกลุ่มชาติพันธ์)

์ : 089-837-4215

  : cegthai@hotmail.com , cegthai@yahoo.com

   

คุณพ่อศราวุธ  อมรดิษฐ์ (กรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการฯเพื่อเยาวชน)

  : sarawut.am@hotmail.com
   

คุณอัจฉรา  สมแสงสรวง (กรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการฯเพื่อยุติธรรมและสันติ)

 : 02-275-7783 , 02-277-4625

 : 02-692-4150   
คุณทองจริง ยิ้มยวน (ผู้จัดการ/บริหารงานส่วนกลาง) 

์ : 08-6339-8496 

  : tong999955@hotmail.com, thongjing@caritasthailand.net

 : 02-681-3900 ต่อ 1704, 1705     ::  สำนักงานภาคใต้ (มูลนิธิมวลมิตรไทย)  ::   

คุณอัจฉรา  ป้อมสกุล (ผู้ิประสานงานโครงการ)

 : 07-649-1441

์ : 086-338-3847

 : 07-649-1569

  : atchara_pom@hotmail.com
   

คุณวิภาดา  ใจสุ (นักบัญชี)

 : 07-649-1441

์ : 087-045-0750

  : jang_wipada@hotmail.com
   
คุณเนตรนภา วงษ์สวัสดิ์ (นักพัฒนาชุมชน)

 : 07-649-1441

์ : 089-520-1783

  : napawong@gmail.com
   
คุณรุสนา  อาแวกือจิ (นักพัฒนาชุมชน)

 : 07-649-1441

์ : 089-599-3228

  : areweakerji_awk@hotmail.com
   
คุณประภา  แสงใส (นักพัฒนาชุมชน)

 : 07-649-1441

์ : 086-102-4120

  : konklaiban@hotmail.com