... สตรีคาทอลิก ประกาศกพระคริสตเจ้า ยืนยัน คุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิและบทบาทสตรี ...

:: คณะกรรมการคาทอลิก ::
เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี

 

ประวัติความเป็นมา

 

กิืจกรรม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

นโยบายเชิงปฏิบัติ

คณะกรรมการ CCW/บุคลากร
ติดต่อเรา

:: คคส. สังฆมณฑลต่างๆ :::: สภาพระสังฆราชคาทอลิก ::
แห่งประเทศไทย

  สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

:: กรรมาธิการฝ่ายสังคม ::
Caritas Thailand

  Caritas Thailand

:: มูลนิธิมวลมิตรไทย ::

  มูลนิธิมวลมิตรไทย
:: หน่วยงานในฝ่ายสังคม ::

คณะกรรมการคาทอลิก
 เพื่อการพัฒนาสังคม :

 

พัฒนาสังคม

 

ความยุติธรรมและสันติ

 

สุขภาพอนามัย

 

กลุ่มชาติพันธุ์

คณะกรรมการคาทอลิก
 เพื่อการอภิบาลสังคม :

 

ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง

 

ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

 

ผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล

:: เครือข่ายผู้หญิง ::

  มูลนิธิเพื่อนหญิง

  มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง
  สะพาน
  มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
  WE-TRAIN
  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัย
  การเจริญพันธุ์ของสตรี
  ศูนย์เตือนภัยผู้หญิง

:: หน่วยงานภาครัฐ ::

  กระทรวงพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย์

 


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

  

 


 

 
 

::  วิสัยทัศน์  ::


“สตรีคาทอลิก ประกาศกพระคริสตเจ้า ยืนยัน คุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิและบทบาทสตรี"


::  พันธกิจ  ::

  1. ปลุกจิตสำนึกสตรีให้ตระหนัก ยืนยัน และผดุงไว้ซึ่งคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ และบทบาทของตนตาม
      จิตตารมณ์พระวรสาร
  2. พัฒนาศักยภาพสตรีให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในการรับใช้สังคม โดยเน้นผู้ยากไร้
  3. มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ในพระศาสนจักรให้คริสตชนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็น
     สตรี - บุรุษตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า
  4. มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติและการกระทำรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ
  5. เสริมศักยภาพและประสานงานระหว่างหน่วยงานสตรีคาทอลิกทุกระดับเพื่อความเป็นปึกแผ่น
      และเป็นหนึ่งเดียวกัน


 
 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

ประชุมกรรมการบริหาร
คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
มีการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2012
เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันพิจารณาถึงความต่อเนื่อง
ของการดำเนินงาน ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย


<<<รวมภาพการประชุม>>>  

Federation of Asian Bishops' Conferences - BILA V
on Women in Thailand 9- 13 July, 2012

Theme:  Making a difference in the reality of Women
Venue: Camillian Pastoral Center, Ladkrabang, Thailand.
There are around 40 participants including Bishops, priest, sisters and lay people
from many countries in Asia.

การประชุมเกี่ยวกับสตรี จัดโดยคณะกรรมการเกี่ยวกับฆราวาสและครอบครัว
ของสภาพระสังฆราชแห่งอาเซีย  โดยใช้สถานที่ในประเทศไทย มีผู้เข้าประชุม ๔๐ คน
จากเกือบทุกประเทศในอาเซีย

<<< รวมภาพการประชุม >>>
<<< ภาพการสัมมนาสมัชชาสตรี >>>


101 ปี วันสตรีสากล

    
  
พิธีบูชามิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาส 101 ปี วันสตรีสากล โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญโญ กฤษเจริญ  ประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม2012 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กทม...  
<<<บรรยากาศของงาน>>>  :: กิจกรรมมูลนิธิมวลมิตรไทย ::

มูลนิธิมวลมิตรไทยร่วมจัดนิทรรศการด้านสิทธิการศึกษาของเด็กพม่า
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรเอกชน ในงานวันชาติพันธุ์สากล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553

มูลนิธิมวลมิตรไทยจัดอบรมแกนนำ กลุ่มสตรีเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
กลุ่มสตรีและสนับสนุนการทำธุรกิจ ในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553
ณ บ้านพรตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้คุระบุรี (แพปลา) สำหรับเด็กต่างด้าว โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED)
 ร่วมกับมูลนิธิมวลมิตรไทย จัดค่ายส่งเสริมทักษะชีวิต และการอยู่ร่วมกันของเด็กต่างด้าว
ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา หน่วยฯ คุระบุรี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
การพึ่งพาตนเอง การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเด็กต่างด้าว
จำนวน 28 คน (เด็กหญิง 11 คน เด็กชาย 17 คน) 

กิจกรรมเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ต้องขัง
รวมถึงเสริมทักษะงานฝีมือให้แก่ผู้ต้องขังหญิง

:: Search ::
:: ต้องการบริจาก ::

 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 สาขาพัฒน์พงศ์

 ชื่อบัญชี : สภาประมุขฯ                
               คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

  
 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


  เลขที่บัญชี : 170-2-13167-1


:: แผนยุทธศาสตร์ :::: กฎหมายสำหรับประชาชน ::

 

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

 

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ


:: สาส์นวันสตรีสากล ::

:: สังฆมณฑลในประเทศไทย ::

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

:: เอกสารเผยแพร่ ::

 

30 พฤศจิกายน 2553 :
โครงการสัมมนาประเด็นเรื่อง 
“พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน และการมีส่วนร่วม
แก้ไข ปัญหาของคร

 

 

20-21 กันยายน 2553 :
สัมมนาสมัชชาสตรีครั้งที่ 8
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน
ลาดกระบัง
 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ของ มูลนิธิมวลมิตรไทย
(กิจกรรมที่ดำเนินงาน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม
ถึง ธันวาคม 2553)
 
 
:: จดหมายข่าวแผนกสตรี :::: เตือนภัยผู้หญิง ::

  ภัยโมเดลลิ่ง...โมเดลลวง

  ภัยร้ายในร้านกาแฟ

  เตือนภัยผู้หญิง ระวังแท็กซี่อันตราย

  มอมยากลางห้างดัง

  เตือนภัย! สาวที่ชอบนั่งอยู่บนรถ
  ในลานจอดรถห้าง

  เตือนภัยแก๊งลักพาตัวสาวๆ ระวัง!!

  สาวๆ ระวังฉุดกันกลางป้ายรถเมล์
อัครสังมณฆลท่าแร่ - หนองแสง สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี