:: ประวัติความเป็นมา ::   
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคมของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการปฏิบัติพันธกิจเพื่อพี่น้องสตรี
ทั้งในพระศาสนจักรคาทอลิก และพี่น้องสตรีที่มีความเชื่ออื่นๆ โดยเน้นกลุ่มสตรีผู้ยากไร้
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
์ตามภาพลักษณ์ ของพระเป็นเจ้าสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิ ตระหนัก ยืนยัน
และผดุงไว้ซึ่งคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ และบทบาทของตนในการรับใช้สังคม สถานการณ์ทางสังคม
ในช่วง 10 ปีหลัง ผู้คนทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่บรรดาพระสังฆราชในเอเชียและในประเทศไทย
ต่างตระหนักถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของสตรี และมีความหวังที่จะใช้โอกาสนี้
ทำงานเพื่อชี้ชัดถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นและช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ ระหว่างเพศให้เป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ในการนี้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมนักบวชหญิง
และบรรดาฆราวาสที่ทำงานด้านสตรี ซึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือย่างต่อเนื่องถึงสภาพความเป็นจริง
ความก้าวหน้าแลข้อจำกัดต่างๆ ของงานสตรี ในที่สุดได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543/2000