:: กิจกรรม ::   

งานการศึกษาปลุกจิตสำนึก (Anination)

1. ให้การศึกษามิติศาสนาแก่สตรีคาทอลิก โดยจัดอบรมเรื่องชีวิตจิตให้แก่ผู้นำสตรีฆราวาส
2. จัดการศึกษาเรื่องเทววิทยาสตรี เพื่อพิจารณาไตร่ตรองสร้างความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ต่อตนเองและ ต่อเพศตรงข้าม
    ให้มีความเคารพ และมองเห็นศักดิ์ศรีของกันและกันตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความเสมอภาคเท่าเทียม
    ระหว่างเพศในที่สุด
3. ให้การศึกษาประเด็นสตรีกับคณะกรรมการฯ อื่นๆ คณะนักบวช บ้านเณร และสาธารณชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดประชุม เสวนา
    สัมมนารวมทั้งหลักสูตรการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นสตรี
 
   
งานการประสานงาน (Coordination)

1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสตรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับองค์กรพระศาสนจักร องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงาน
    ด้านผู้หญิง ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ประสานงานเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนงานสตรีในระดับท้องถิ่น (Network Empowerment) โดยมีนโยบายปฏิบัติที่มุ่งสร้างศักยภาพ
   ให้กับกลุ่มสตรีใน 10 สังฆมณฑลทั่วประเทศไทย เพื่อให้เกิดงานสตรีที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
   
งานด้านข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

1. จัดทำสารเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
2. การเขียนข่าวงานสตรี และบทความด้านสตรีตามสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งานสตรี
4. จัดทำหนังสือวิชาการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านสตรี
5. จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านสตรีในสำนักงาน

 
งานในอนาคตที่จะทำ

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์ในประเด็นการได้รับการเลือกปฏิบัติ และกระทำรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ
2. ส่งเสริมสนับสนุนงานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มสตรี